top of page
Rättvis omställning
Utsatta gruppers rätt till en hållbar utveckling

Just Transition är ett begrepp som används för att beskriva en övergång till en mer hållbar och rättvis ekonomi och samhälle. Det gäller särskilt övergången från en ekonomi som är beroende av fossila bränslen till en som är mer hållbar och koldioxidneutral.

 

Rättvisa handlar om att balansera behovet av att bekämpa klimatförändringar och främja hållbar utveckling med hänsyn till människors välfärd och sociala rättvisa.

Det finns många grupper som riskerar att komma i kläm; människor på landsbygden; urfolk som samerna; arbetare i leverantörskedjor och även företagens egna anställda. Alla har rätt att inkluderas i en hållbar omställning.

Aktuella begrepp:

Just Transition, Urfolks rättigheter

bottom of page