top of page
lkab mindre.png
Bransch: Gruvdriftskoncern
Webb: lkab.com
E-post: mats.o.stalnacke@lkab.com
Kontakt: Mats Stålnacke
_sv_SysSiteAssets_lkab-pictures_pressbil
LKAB och långsiktigt hållbar gruvdrift

LKAB:s uppdrag är att på ett ansvarsfullt sätt tillvarata Sveriges järnmalmsresurser och säkra uthållig konkurrenskraft och långsiktigt värdeskapande. Hållbarhetsarbetet är därmed centralt i vår affärsstrategi.

Att identifiera och agera på risker och möjligheter som påverkar LKAB:s konkurrenskraft och våra intressenters förtroende är avgörande för vår framgång. Genom att ta ansvar för vår påverkan genom hela värdekedjan stärker vi LKAB:s bidrag till samhällsutveckling, människa och miljö.

Sedan 2012 har vi arbetat med fyra målområden för hållbarhet:

  • Attraktiva LKAB

  • Attraktiva samhällen

  • Ansvarsfull verksamhet

  • Resurseffektiv produktion
     

Väsentlighetsanalys för hållbar utveckling

Öppen intressentdialog och bred omvärldsanalys är grunden för vilka frågor som är viktiga för LKAB att arbeta med för en hållbar gruvdrift. I väsentlighetsanalysen kartläggs de frågor som påverkar LKAB:s affär och som vi har möjlighet att påverka. De väsentliga frågorna ligger också till grund för vår hållbarhetsredovisning.

LKAB gör en väsentlighetsanalys vartannat år. Den kan bland annat bestå av omvärldsanalys, djupintervjuer, workshops och enkäter där representanter får förmedla vilka frågor som är viktiga ur deras perspektiv.

Det finns många andra hållbarhetsfrågor som också har betydelse för hållbar utveckling, men resultaten ger en fingervisning till vilka aspekter som LKAB har mest möjlighet och störst ansvar att bevaka, styra, informera och kommunicera risker och möjligheter. Vi har även kartlagt vår verksamhet mot FN:s hållbarhetsmål, agenda 2030, för att se hur vi bidrar till det globala arbetet.

bottom of page