AGENDA 2030 – GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

AGENDA MED 17 GLOBALA MÅL

Agenda 2030 antogs vid ett toppmöte i FN i New York i september 2015. Resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. Den nya utvecklingsagendan består av 17 globala mål och med sammanlagt 169 delmål.

De globala målen för hållbar utveckling ersätter millenniemålen. Miljö och utveckling behandlas inte längre som två separata frågor. Hållbar utveckling består av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Agenda 2030 i sin helhet finns att läsa och ladda ner här:
Att förändra vår värld_ Agenda 2030 för hållbar utveckling (svensk version)
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (engelsk version)

MÅL FÖR ALLA VÄRLDENS LÄNDER

De globala målen för hållbar utveckling har har tagits fram i en mycket öppen och inkluderande process. Stora delar av det internationella civila samhället har deltagit i processen, vilket är unikt. De tre dimensionerna av hållbar utveckling är integrerade i de globala målen.

Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är respektive regerings ansvar att målen nås i det egna landet. Det ska ske i samarbete mellan nationella och lokala myndigheter, organisationer och föreningar, forskare och näringsliv. FN ska uppmuntra och bistå, men har inte huvudansvaret för att målen nås i respektive land.
Uppföljningen av arbetet med att nå målen görs nationellt, exempelvis i Sverige, regionalt, exempelvis i EU, och globalt, exempelvis i FN. Målen ska nås till 2030.

AGENDA 2030-DELEGATIONEN

I Sverige har en delegation tillsatts som har fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera Sveriges genomförande Agenda 2030. Delegationen ska bland annat ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan samt uppmärksamma goda exempel på området.

Delegationens uppdrag är bland annat att göra en kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål, lämna förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande, samt sprida information om goda exempel på området för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och verka för att dessa ges uppmärksamhet.

Läs mer på: https://agenda2030delegationen.se/

 • Introduktion till Agendapodden

  Introduktion till Agendapodden

  Parul Sharma presenterar "Vems Agenda?"

  Människorättsjuristen Parul Sharma är värd under 17 tillfällen med gäster från alla samhällssektorer. 17 mål och 17 tillfällen. Vad betyder agendan för gemene man och kvinna? Vad betyder målen och delmålen för Sverige?

 • MÅL 1: INGEN FATTIGDOM

  MÅL 1: INGEN FATTIGDOM

  Gäster: Magnus Jägerskog, BRIS, Ola Mattsson, Rädda Barnen, Kathrine Löfberg, Löfbergs, Ann Svensén, Individuell Människohjälp.

  Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

 • MÅL 2: INGEN HUNGER

  MÅL 2: INGEN HUNGER

  Gäster: Rebecka Jalvemyr, FIAN, Annica Sohlström, Livsmedelsverket, Kaj Török, MAX Hamburgare

  Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

 • MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  Gäster: Ulrika Modeer, stadssekreterare hos Isabella Lövin, Bengt Mattson, Pfizer, Lotta Zetterqvist, Tjejzonen, Sofia Arkelsten, Moderaterna.

  Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

 • MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA

  MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA

  Gäster: Eva Linkvist, gymnasielärare, Per Lagerström, kommunikationsansvarig, Futurion, Susanna Salwen, corporate citizenship, IBM, Marianne Bogle, CSR Sweden.

  Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

 • MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET

  MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET

  Gäster: Ulric Jansson, Män för jämställdhet, Sara Mohammad,  Glöm aldrig Pela och Fadime, Agnes Hellström, Svenska Freds samt Azita Shariati, VD Sodexo

  Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 • MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

  MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

  Gäster: Cecilia Chatterjee Martinsen, WaterAid, Petra Wadström, Solvatten och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen

  Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

 • MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

  MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

  Gäster: Sarah Hammoura, E.ON, Fredrik Nyström, Öhmans och Johan Hassel, Global Utmaning

  Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

 • MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

  MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

  Gäster: Anki Elken, Randstad och Marina Åhman, Unionen

  Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 • MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

  MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

  Gäster: Annika Ramsköld, Vattenfall, Erik Wetter, Handelshögskolan och Flowminder samt Niclas Ihren, Matters Group

  Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 • MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET

  MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET

  Gäster: Sofie Karlsborn, Helsingsborg Kommun, Anna Blücher, Forum Syd och Maj Pettersson, Fryshuset

  Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

 • MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

  MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

  Gäster: Anja Skans, Skandia, Marie Karlsson, Vinnova, Ida Texell, Brandkåren Attunda

  Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 • MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

  MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

  Gäster: Pauline Göthberg, SLL, Kristina Areskog Bjurling, Axfood, Per Söderberg, Fairtrade samt Ardalan Shekarabi, Civilminister

  Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 • MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

  MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

  Gäster: Johanna Jigmo-Linde, Gina Tricot, Mikael Karlsson, KTH och Mattias Klum, naturfotograf

  Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 • MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER

  MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER

  Gäster: Marmar Nekoro, Baltic Sea Future, Peter Wiklöf, Ålandsbanken och Ulrika Siira, Havs och Vattenmyndigheten

  Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

 • MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

  MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

  Gäster: Carl Schlyter, (MP) Åsa Romsom, IVL och Olle Forshed, WWF

  Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

 • MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

  MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

  Gäster: Helene Cedertorn, Svenska Spel, Anders L Pettersson, Ecpat, Emma Ekdahl, Länsstyrelsen Jämtlands län, Sheila Ghose, Södertörns Högskola

  Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

 • MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

  MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

  Gäster: Katarina Sundberg, Agenda 2030 delegationen, Birgitta Ohlsson, Liberalerna

  Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.