• Introduktion till Agendapodden
 • MÅL 1: INGEN FATTIGDOM
 • MÅL 2: INGEN HUNGER
 • MÅL 3: GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
 • MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA
 • MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET
 • MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA
 • MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
 • MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
 • MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
 • MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
 • MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
 • MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
 • MÅL 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
 • MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER
 • MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
 • MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
 • MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

AGENDA 2030 – GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

AGENDA MED 17 GLOBALA MÅL

Agenda 2030 antogs vid ett toppmöte i FN i New York i september 2015. Resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. Den nya utvecklingsagendan består av 17 globala mål och med sammanlagt 169 delmål.
De globala målen för hållbar utveckling ersätter millenniemålen. Miljö och utveckling behandlas inte längre som två separata frågor. Hållbar utveckling består av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
Agenda 2030 i sin helhet finns att läsa och ladda ner här:
Att förändra vår värld_ Agenda 2030 för hållbar utveckling (svensk version)
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (engelsk version)

MÅL FÖR ALLA VÄRLDENS LÄNDER

De globala målen för hållbar utveckling har har tagits fram i en mycket öppen och inkluderande process. Stora delar av det internationella civila samhället har deltagit i processen, vilket är unikt. De tre dimensionerna av hållbar utveckling är integrerade i de globala målen.
Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är respektive regerings ansvar att målen nås i det egna landet. Det ska ske i samarbete mellan nationella och lokala myndigheter, organisationer och föreningar, forskare och näringsliv. FN ska uppmuntra och bistå, men har inte huvudansvaret för att målen nås i respektive land.
Uppföljningen av arbetet med att nå målen görs nationellt, exempelvis i Sverige, regionalt, exempelvis i EU, och globalt, exempelvis i FN. Målen ska nås till 2030.

AGENDA 2030-DELEGATIONEN

I Sverige har en delegation tillsatts som har fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera Sveriges genomförande Agenda 2030. Delegationen ska bland annat ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan samt uppmärksamma goda exempel på området.
Delegationens uppdrag är bland annat att göra en kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål, lämna förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande, samt sprida information om goda exempel på området för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och verka för att dessa ges uppmärksamhet.

Läs mer på: https://agenda2030delegationen.se/